Hase Asmara .....................................ab 4.290 €