Hase Asmara .....................................ab 4.490 €